Įsakymas "Dėl 2012 m. intrastato ribų nustatymo"

LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL 2012 M. INTRASTATO RIBŲ NUSTATYMO

 

2011 m. spalio 28 d. Nr. DĮ-209

Vilnius

 

Įgyvendindama 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 16 tomas, p. 64), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 222/2009 (OL 2009 L 87, p. 160), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1086 „Dėl užsienio prekybos ir pridėtinės vertės mokesčio duomenų rinkimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 72-3034) 2.2 punktą bei siekdama mažinti Lietuvoje pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais registruotų asmenų statistinės atskaitomybės naštą,

nustatau, kad:

 

1. nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 650 tūkst. litų; 

2. nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 700 tūkst. litų;

3. nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 10 mln. litų;

4. nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praeitais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 34 mln. litų;

5. šio įsakymo 1 ir (arba) 2 punktuose nustatytų Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo ribų neviršiję Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys atleidžiami nuo prievolės teikti Intrastato įvežimo (UPS-02) ir (arba) Intrastato išvežimo (UPS-01) ataskaitas, kurių formos patvirtintos Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. DĮ-218/1B-1057 „Dėl Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybą su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitos pildymo taisyklių ir Intrastato ataskaitos formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 117-5380) 2 ir 3 punktais;

6. Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, kurių 2012 m. įvežimo ir (arba) išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo šio įsakymo 1 ir 2 punktuose nustatytas Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo ribas, pradedant mėnesiu, kurį riba buvo viršyta, iki kalendorinių metų pabaigos teikia šio įsakymo 5 punkte nurodytą (-as) ataskaitą (-as);

7. Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, neviršiję šio įsakymo 3 ir (arba) 4 punktuose nustatytų įvežimo ir (arba) išvežimo statistinės vertės teikimo ribų, gali nepildyti šio įsakymo 5 punkte nurodytos (-ų) ataskaitos (-ų) 13 langelio („Statistinė vertė, Lt“);

8. Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, kurių 2012 m. įvežimo ir (arba) išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo šio įsakymo 3 ir 4 punktuose nustatytas įvežimo ir (arba) išvežimo statistinės vertės teikimo ribas, pradedant mėnesiu, kurį riba buvo viršyta, iki kalendorinių metų pabaigos pildo šio įsakymo 5 punkte nurodytos (-ų) ataskaitos (-ų) 13 langelį („Statistinė vertė, Lt“).

 

Generalinė direktorė                                    Vilija Lapėnienė

Papildoma informacija