Muitinės dokumentų ruošimas

 

custom-logo

Ši instrukcija parengta vadovaujantis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstancio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančo Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 6 tomas, p. 3) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. lapkricio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1063/2010 (OL 2010 L307, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 2454/93), 30A, 37 ir 38 priedais ir nustato bendrojo administracinio dokumento ir jo papildomuju lapų rinkinių pildymo tvarką deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei.
Tais atvejais, kai teisės aktu nustatyta speciali nurodytuju rinkiniu ar atskiru ju langeliu pildymo tvarka, turi buti vadovaujamasi tų teisės aktų nuostatomis.


CUSTO• Bendrojo administracinio dokumento
(BAD) pildymas (importo, eksporto, tranzito procedūroms);

• CMR pildymas;

• TIR knygelės pildymas, TIR elektroninių duomenų ruošimas ir perdavimas.

 

pdf iconAtsisiysti "Bendrojo administracinio dokumento" (BAD) pildymo instrukciją
(importo, eksporto, tranzito procedūroms)

Papildoma informacija